h4> Regulaminn: Regulamin Internetowej Sprzedaży Biletów serwisu https://bileteria-online.pl

§ 1

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z serwisu internetowego bileteria-online.pl przez jego Użytkowników, w szczególności określa warunki i zasady zakupu biletów autobusowych Przewoźników, których kursy zostały udostępnione za pośrednictwem w/w serwisu w tym również warunki dokonywania płatności za bilety za pomocą systemu płatności internetowej PayU SA.
2. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, w chwili podjęcia czynności zmierzających do dokonania zakupu za pośrednictwem serwisu, do zapoznania się z Regulaminem, zaakceptowania jego treści oraz przestrzegania jego postanowień.
3. Administratorem serwisu jest BILETERIA ul. Rejtana 16, 43-600 Jaworzno, NIP: 632-201-55-88.
4. Użytkownik może porozumiewać się z Administratorem serwisu, elektronicznie pod adresem biuro@bileteria-online.pl lub korespondencyjnie pod adresem BILETERIA ul. Rejtana 16, 43-600 Jaworzno,
 

§ 2 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu pojęcia w nim zawarte oznaczają:
 1. Internetowy system sprzedaży biletów - serwis https://bileteria-online.pl, zwany dalej w Serwisem.
 2. Nabywca biletu - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupu biletu w imieniu własnym i na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby.
 3. Użytkownik - osoba korzystająca z serwisu w celu zakupu biletu
 4. Pasażer - osoba uprawniona do podróży na podstawie biletu elektronicznego, do której odnoszą się prawa i obowiązki wynikające z zakupu biletu.
 5. Przewoźnik - wybrany przez Użytkownika podmiot realizujący na podstawie stosownych zezwoleń zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa wybrane połączenia autobusowe.
 6. Operator płatności – PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.
 7. Strony transakcyjne - strony internetowe serwisu bileteria-online.pl pozwalające na zakup biletów autobusowych przez Internet.
 8. Opłata transakcyjna – opłata pobierana systemowo za obsługę płatności i jest niezależna od ceny biletu i nie podlega zwrotowi.
 9. Bilet - bilet elektroniczny w postaci pliku PDF, będący wygenerowanym z serwisu dworzeconline.pl i wydrukowanym dokumentem upoważniającym do odbycia podróży przez Pasażera, który stanowi dowód zawarcia umowy o przewóz między Pasażerem a Przewoźnikiem.
 10. Bilet SMS – bilet elektroniczny wysyłany przez system bileteria-online.pl na numer telefonu w formie SMS, bilet jednorazowy upoważniający do odbycia podróży przez Pasażera, który stanowi dowód zawarcia umowy o przewóz miedzy Pasażerem a Przewoźnikiem.
 11. Regulamin internetowej sprzedaży biletów bileteria-online.pl - niniejszy regulamin, zwany w dalszej treści Regulaminem, którego uprzednia akceptacja wymagana jest w celu dokonania zakupu biletu przez Internet.
 12. Regulamin Przewozów - regulamin obowiązujący u danego Przewoźnika realizującego konkretny przewóz, na podstawie nabytego za pośrednictwem serwisu biletu.
 13. Umowne Warunki Przewozu - warunki przewozu osób i ich rzeczy określane przez Przewoźnika w jego Regulaminie Przewozów , dotyczące praw i obowiązków Pasażera oraz Przewoźnika, w szczególności: ważności biletu, rezygnacji z przewozu, warunków przewozu bagażu. Akceptacja Warunków Przewozu jest warunkiem dokonania zakupu biletu.

§ 3 Zakup biletu - zasady i warunki

 1. Użytkownik za pośrednictwem stron transakcyjnych dokonuje wyboru trasy, terminu, godziny przewozu i Przewoźnika oraz odpowiedniej taryfy cenowej.
 2. Technicznym warunkiem pomyślnie przeprowadzonej transakcji zakupu biletu jest: poprawne przejście przez proces zakupowy czyli wybranie trasy, daty wyjazdu, rodzaju ulgi lub promocji, podanie adresu email (opcjonalnie numeru telefonu komórkowego w przypadku zakupu biletu SMS oraz imienia i nazwiska pasażera w przypadku kursów międzynarodowych, gdy wymaga tego Przewoźnik) na który ma być wysłany bilet i dokonanie zapłaty za bilet w systemie transakcyjnym Operatora Płatności , oraz uprzednia - przed dokonaniem zakupu w sposób, o którym mowa w pkt. 4 poniżej - akceptacja Regulaminu Przewozów oraz niniejszego Regulaminu.
 3. Warunkiem dokonania zakupu biletu jest dostępność miejsc na dany przewóz w momencie zapłaty za bilet. Szczegółowe instrukcje dotyczące procedury zakupu oraz informacje w przedmiocie dostępności miejsc pojawiać się będą w trakcie dokonywania zakupu w formie komunikatów.
 4. Od każdej transakcji zakupu dokonywanej poprzez Serwis, pobierana jest Opłata transakcyjna.
 5. Po naciśnięciu przycisku „Płacę” Użytkownik za pośrednictwem stron transakcyjnych dokonuje płatności za wybrany bilet przez Operatora Płatności, który zapewnia bezpieczne realizowanie transakcji.
 6. Od momentu otrzymania z systemu komunikatu o dostępności miejsca na dany przewóz Użytkownik ma 60 minut na skuteczne przeprowadzenie operacji zapłaty za bilet w wybrany przez siebie sposób. W przypadku gdy do odjazdu zostało mniej niż 24 h, czas ten wynosi 30 minut. Po przekroczeniu powyższego czasu blokada wybranego miejsca na dany przewóz zostaje automatycznie usunięta - wskutek czego nie istnieje możliwość zakupienia biletu w danej sesji. Samodzielna modyfikacja tytułu przelewu lub próby wykonania przelewów ręcznych poza systemem płatności spowodują jego odrzucenie. Przeprowadzenie transakcji poza systemem Operatora Płatności jest niemożliwe.
 7. Za ewentualne skutki nie dokonania zakupu, z przyczyn, o których mowa powyżej Przewoźnik, administrator serwisu dworzeconline.pl, ani jakikolwiek inny podmiot nie ponoszą odpowiedzialności.
 8. Podczas rejestracji Użytkownik zobowiązany jest podać adres email, na który przesłany zostanie bilet elektroniczny.
 9. W celu dokonania płatności za wybraną podróż należy posiadać obsługiwaną przez Operatora Płatności kartę płatniczą lub konto z dostępem internetowym w odpowiednim banku oraz zabezpieczyć odpowiednią kwotę na obciążenie karty lub rachunku bankowego za zakupiony bilet.
 10. Zakup biletu nie zostanie dokonany w przypadku braku możliwości zablokowania odpowiedniej kwoty na karcie płatniczej lub braku wystarczających środków na koncie.
 11. Po skutecznym dokonaniu płatności Użytkownik na posiadanym sprzęcie umożliwiającym wydruk formatu A4 - drukuje właściwy bilet. Koszty wydrukowania biletu elektronicznego ponosi każdorazowo Użytkownik. W przypadku zakupu biletu z zaznaczoną opcją „Bilet na SMS”, bilet zostanie wysłany na numer telefonu podany podczas procesu zakupu.
 12. Wydrukowany bilet lub bilet w formie SMS jest dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy przewozu oraz upoważniającym do odbycia podróży. Nabywca biletu zobowiązany jest do zapewnienia możliwości odczytania z wydrukowanego biletu, co najmniej podstawowych elementów jego treści określonych w ust. 12 pkt. 3,4,5,6,7 oraz przechowywania biletu SMS przez cały czas trwania umowy przewozu. Pasażer jest zobowiązany zapewnić możliwość okazania biletu w formie SMS przez cały czas podróży, w szczególności do zapewnienia, iż aparat telefoniczny, smartfon lub inne podobne urządzenie przy pomocy, którego odebrano bilet w tej formie, nie rozładuje się w trakcie podróży.
 13. Prawidłowo wygenerowany bilet winien zawierać:
  • numer,
  • datę wystawienia,
  • cenę,
  • trasę,
  • termin przewozu
  • zakres uprawnień do ulgowego przejazdu, z których korzysta pasażer
  • określenie Przewoźnika
 14. Dokonanie zakupu za pośrednictwem Serwisu skutkuje zawarciem wiążącej Umowy przewozu pomiędzy Nabywcą biletu i Przewoźnikiem oraz oznacza akceptację Umownych Warunków Przewozu, a w szczególności warunków dotyczących stosowanych cen, warunków potrącenia odstępnego w przypadku odstąpienia przez podróżnego od umowy przewozu.
 15. Płatności online obsługuje Operator Płatności, który przez własny system transakcyjny udostępnia formy płatności. Aktualnie obsługiwane formy płatności określone są w serwisie PayU pod adresem payu.pl/nasi-partnerzy

§ 4 Zmiany, zwroty i operacje dodatkowe dotyczące zakupionych biletów

 1. Istnieje możliwość zwrotu biletów nabytych przez Serwis (odstąpienia od umowy przewozu) przed rozpoczęciem podróży.
 2. Stosownie do art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U. z 2012 poz. 1173 tekst jedn.) Podróżnemu:
  • który odstąpił od umowy przewozu albo
  • którego nie dopuszczono do przewozu lub usunięto ze środka transportowego (dotyczy to w szczególności osób zagrażających bezpieczeństwu lub porządkowi w transporcie albo uciążliwych dla podróżnych), przysługuje zwrot należności stosowny do niewykorzystanego świadczenia przewozowego po potrąceniu części należności (odstępnego). Potrącenia nie stosuje się, jeżeli podróżny odstąpi od umowy przewozu z przyczyn występujących po stronie Przewoźnika.
 3. W przypadku dyspozycji zwrotu biletu dla tras całorocznych najpóźniej na 10 minut przed odjazdem oraz dyspozycji zwrotu biletu dla tras sezonowych (Mielno, Łeba, Ustrzyki G.) najpóźniej na 48 godzin przed odjazdem z przyczyn leżących po stronie Pasażera serwis bileteria-online.pl pobiera odstępne w wysokości 20% wartości biletu.Zwroty biletów za pośrednictwem serwisu bileteria-online.pl są możliwe najpóźniej na 10 minut przed odjazdem. Zwroty z przyczyn leżących po stronie Przewoźnika wykonywane są w całości. W przypadku dyspozycji zwrotów do transakcji wykonanych kartami płatniczymi, zwroty następują bezpośrednio na rachunek bankowy powiązany z kartą w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze.
 4. W przypadku dyspozycji zwrotu biletu dla tras sezonowych (Mielno, Łeba, Ustrzyki G.) później niż 48 godzin przed odjazdem z przyczyn leżących po stronie Pasażera serwis bileteria-online.pl pobiera odstępne w wysokości 80% wartości biletu
 5. Czynności związane z realizacją uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie mogą być wykonywane przez serwis bileteria-online.pl:
  • dla Użytkownika, który kupił bilet po zalogowaniu do konta w serwisie bileteria-online.pl (zakładka Moje konto – Historia zrealizowanych zamówień – Szczegóły zamówienia – Akcje – Zwrot z opłatą – „Wykonaj zwrot z potrąceniem opłaty manipulacyjnej".
  • dla Użytkownika kupującego przez konto anonimowe (bez rejestracji Użytkownika w serwisie bileteria-online.pl), po poprawnym wypełnieniu formularza zwrotu, dostępnego pod adresem https://bileteria-online.pl/zarzadzaj-biletem/zwrot-biletu
 6. W przypadku zwrotu biletu z przyczyn leżących po stronie Pasażera opłata transakcyjna nie jest zwracana.
 7. Postanowienia ust. 1-5, nie ograniczają prawa podróżnego także do zmiany umowy przewozu przed rozpoczęciem podróży albo w miejscu zatrzymania środka transportowego na drodze przewozu, co jest uprawnieniem podróżnego wynikającym z ustawy, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

§ 5 Wystawianie faktur VAT

 • 1. W przeciwieństwie do biletu zakupionego w kasie, bilet internetowy nie jest fakturą VAT. W przypadku chęci otrzymania Faktury VAT, należy wybrać odpowiednia opcję (zaznaczyć przycisk TAK przy pytaniu "Czy chcesz otrzymać fakturę VAT" znajdującym się w procesie zakupu biletu (krok 3 Dane kupującego).
 • 2. Serwis udostępnia możliwość pobierania faktury VAT do zrealizowanej transakcji zakupu biletów za pośrednictwem Serwisu pod warunkiem zaznaczonej opcji TAK przy opcji „Czy chcesz otrzymać fakturę VAT”, która znajduje się w procesie zakupu krok 3 Dane kupującego.
 • 3. Serwis umożliwia korektę danych i wystawienie noty korygującej do faktury poprzez odnośnik przesłany w wiadomości z biletem wysłanej na adres e-mail podany w procesie zakupu lub poprzez konto zarejestrowanego użytkownika.
 • 4. Serwis umożliwia korektę danych i wystawienie faktury korygującej do faktury pierwotnej oraz faktury z nowymi danymi poprzez odnośnik przesłany w wiadomości z biletem wysłanej na adres e-mail podany w procesie zakupu lub poprzez konto zarejestrowanego użytkownika. Użytkownik ma możliwość jednokrotnej zmiany danych na fakturze do 14 dni od daty zakupu. Niespełnienie tych warunków uniemożliwia edycję faktury.
 • 5. Akceptacja regulaminu lub dokonanie płatności oznacza wyrażenie zgody przez użytkownika na otrzymanie faktury VAT w formie elektronicznej zgodnie z art. 2 pkt 32 w zw. z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
 • 6. W przypadku nie zaznaczenia w trakcie zakupu biletu opcji TAK przy pytaniu „Czy chcesz otrzymać fakturę VAT”, Użytkownik nie ma możliwość wygenerowania faktury VAT.

§ 6 Prawa i obowiązki Stron

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, obowiązującymi przepisami prawa oraz Regulaminem.
 2. Użytkownik zobowiązany jest podać przy zakupie w systemie prawdziwe i aktualne dane
 3. Wykorzystywanie Serwisu do składania przez Użytkownika nieprawdziwych oświadczeń lub wprowadzanie nieprawdziwych danych jest niedozwolone.
 4. Zabronione jest posługiwanie się cudzymi środkami płatniczymi przy dokonywaniu płatności, jak również wykorzystywanie
 5. jakichkolwiek danych i informacji podlegających ochronie prawnej na zasadach określonych w stosownych przepisach.
 6. Serwis bileteria-online.pl zastrzega sobie prawo do zawiadomienia właściwych organów państwowych w przypadku powzięcia podejrzenia, iż zaistniały okoliczności świadczące o wykorzystywaniu serwisu do działań o charakterze przestępczym.
 7. Administrator Serwisu, w imieniu Przewoźników informuję, że zgodnie z art. 15 ust. 2 i 3 ustawy Prawo przewozowe:
 8. a) osoby zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi w transporcie mogą być niedopuszczone do przewozu lub usunięte ze środka transportowego; b) osoby uciążliwe dla podróżnych lub odmawiające zapłacenia należności za przewóz mogą być usunięte ze środka transportowego,
  chyba że naruszałoby to zasady współżycia społecznego.
 9. Przewoźnik ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku podania nieprawdziwych danych niezbędnych do zakupu biletu lub danych dotyczących płatności za pomocą Operatora Płatności.

§ 7 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące realizacji zakupu biletu przez Serwis bileteria-online.pl są przyjmowane w formie pisemnej w terminie do 30 dni od daty ujawnienia nieprawidłowości w realizacji transakcji zakupu, na adres: ul. Rejtana 16, 43-600 Jaworzno, lub na adres email reklamacje@bileteria-online.pl Reklamacja będzie rozpoznana przez Administratora Serwisu w terminie 14 dni od daty jej wpłynięcia, przy czym termin ten ulega wydłużeniu w przypadku wezwania Użytkownika przez Administratora Serwisu do uzupełnienia reklamacji w trybie określonym w ust.3 niniejszego paragrafu.
 2. W składanej reklamacji winny się znaleźć wszystkie niezbędne informacje o transakcji: dane użytkownika (imię, nazwisko, adres), adres e-mail (z którego dokonano zakupu), numer telefonu, opis reklamacji dotyczącej danej transakcji, numer reklamowanego zamówienia.
 3. W przypadku gdy reklamacje, które nie będą zawierały informacji wymienionych w pkt. 2 albo innych informacji koniecznych do rozpatrzenia reklamacji, Administrator Serwisu wezwie Użytkownika do ich uzupełnienia w zakreślonym terminie, nie krótszym niż 7 dni, z zastrzeżeniem, że w przypadku nie uzupełnienia reklamacji nie zostanie ona merytorycznie rozpatrzona. Stanowisko w przedmiocie reklamacji oraz wezwanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zostaną przesłane na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas rejestracji w serwisie bądź na adres, z którego nadesłano reklamację.
 4. Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia konta w Serwisie bileteria-online.pl przez zgłoszenie pocztą elektroniczną na adres email biuro@bileteria-online.pl. Usunięcie konta zostaje wykonane jedynie w przypadku zgłoszenia z adresu email przynależnego do konta.
 5. Reklamację z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu, uprawniony może złożyć w dowolnym punkcie odprawy Przewoźnika lub w jednostce organizacyjnej wskazanej przez Przewoźnika jako właściwa do załatwiania reklamacji. Niezależnie do powyższego, za skutecznie złożoną będzie także uważana reklamacja złożona na adres Administratora Serwisu albo na adres email Administratora Serwisu: biuro@bileteria-online.pl
 6. Reklamację złożoną na adres lub podany powyżej adres e-mail, Administrator niezwłocznie przekaże do rozpatrzenia Przewoźnikowi.
 7. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu osób. Administrator informuje, że odpowiedzialność w powyższym zakresie, zgodnie z ustawą Prawo przewozowe ponosi Przewoźnik.
 8. Administrator serwisu wskazuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz. U. z 2006 r. Nr. 38 poz. 266, zwanym dalej „Rozporządzeniem”): Reklamacja z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu powinna zawierać:
  • datę sporządzenia reklamacji;
  • imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) przewoźnika;
  • imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) osoby składającej reklamację;
  • tytuł oraz uzasadnienie reklamacji;/li>
  • kwotę roszczenia (oddzielnie dla każdego dokumentu przewozowego);
  • wykaz załączonych dokumentów;
  • podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji.
 9. Do reklamacji powinny być dołączone oryginał biletu lub kwit bagażowy oraz potwierdzone kopie innych dokumentów związanych z rodzajem i wysokością roszczenia, w tym poświadczających uprawnienia do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów.
 10. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia reklamacji przez Przewoźnika.
 11. Jeżeli złożona reklamacja nie spełnia warunków określonych w ust. 8 niniejszego paragrafu, Przewoźnik jest uprawniony do wezwania reklamującego, aby usunął braki w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków w tym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.

§ 8 Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182) BILETERIA informuje , iż:
  Administratorem danych osobowych pasażerów jest Przewoźnik, z którym pasażer zawarł umowę przewozu za pośrednictwem serwisu bileteria-online.pl, którego dane są wskazane w treści biletu przesłanego pasażerowi na adres email,
 2. BILETERIA jest podmiotem, któremu Przewoźnik jako Administrator danych osobowych powierzył w drodze umowy przetwarzanie danych (na podstawie art. 31 ustawy o której mowa w ust. 1), a przetwarzanie to następuje jedynie w zakresie koniecznym do umożliwienia zakupu biletów za pośrednictwem serwisu bileteria-online.pl.
 3. Dane osobowe pasażerów będą przetwarzane w celach marketingowych jedynie w przypadku, gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
 4. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania,
 5. Dane są przetwarzane jedynie w celu i zakresie koniecznym do realizacji umowy przewozu oraz nabycia biletu za pośrednictwem Serwisu bileteria-online.pl, a odbiorcami danych są jedynie osoby odpowiedzialne za realizację umowy przewozu ze strony Przewoźnika, jak również pracownicy odpowiedzialni za prawidłowe działanie serwisu bileteria-online.pl.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem postanowień punktu 7 i 8 niniejszego paragrafu.
 7. Nie podanie adresu e-mail przy logowaniu uniemożliwia zakup biletu,
 8. Zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy Prawo przewozowe na bilecie mogą być umieszczane inne informacje, w tym dane osobowe Pasażera (np. imię nazwisko), jeżeli jest to niezbędne dla przewoźnika w regularnym przewozie osób. W przypadku gdy określony Przewoźnik, od którego pasażer zakupuje za pośrednictwem serwisu bileteria-online.pl bilet, wymaga umieszczenia takich danych, nie podanie danych może uniemożliwić zakup biletu.

§ 9 Opłaty transakcyjne

 1. Przy każdej transakcji zakupu biletu zawartej poprzez Serwis pobierana jest opłata transakcyjna w kwocie 1 zł brutto. Kwota ww. opłaty jest przychodem firmy BILETERIA
 2. Biura podróży lub inne stacjonarne punkty sprzedaży prowadzące stacjonarną sprzedaż biletów na podstawie umowy handlowej podpisanej z firmą BILETRIA mają prawo doliczyć do kwoty zamówienia opłatę transakcyjną. Opłata transakcyjna naliczona przez punkty sprzedaży stacjonarnej jest przychodem punktów sprzedaży i nie jest przychodem BILETERIA.
 3. Przy zwrocie biletu opłata transakcyjna nie podlega zwrotowi.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za korzystanie i dokonywanie zakupu biletu przez Użytkownika w sposób sprzeczny z Regulaminem i Regulaminem Przewozów.
 2. Akceptacja Regulaminu na stronie Serwisu bileteria-online.pl stanowić będzie jednocześnie oświadczenie, że Użytkownik zapoznał się z treścią Regulaminu. Brak akceptacji warunków Regulaminu uniemożliwia zakup biletu z systemu.
 3. Umowy zawierane za pośrednictwem serwisu, zwierane są na czas wykonania przewozu na jaki zakupiono bilet. Minimalny czas trwania zobowiązań klienta z takich umów obejmuje czas do opuszczenia środka transportu - z końcem trasy, na którą zakupiono bilet albo na przystanku wcześniejszym (jeżeli klient opuści pojazd wcześniej).
 4. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.
 5. Do transakcji zawartych za pośrednictwem systemu bileteria-online.pl stosowny będzie regulamin obowiązujący w dacie zakupu biletu.


Regulamin obowiązuje od dnia 24.08.2020 roku

Cookies:
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Informacja o Twoich danych:
Drogi Użytkowniku,
25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest BILETERIA, 40-091 Katowice ul. ks. Piotra Skargi 1 REGON 365457395 (dalej: BILETERIA" ). Jesteśmy firmą obsługującą sprzedaż internetową biletów przewoźników INTER i UNI BUS. Pozyskaliśmy Twoje dane osobowe od Ciebie, podczas korzystania przez Ciebie z usług BILETERIA" wymienionych powyżej.

Co to są dane osobowe oraz jakie dane przetwarzamy?
Dane osobowe to każda informacja dotyczącą osoby fizycznej pozwalającą na określenie w sposób pośredni lub bezpośredni tożsamość tej osoby. Dane te są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie ze stron internetowych, serwisów sprzedażowych w tym zapisywanych w plikach cookies oraz w podpisanych umowach . Przetwarzanie danych osobowych to operacje wykonywane na danych osobowych, a zwłaszcza zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych. Przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres email, adres IP, numer telefonu oraz dane osobowe uprawniające do korzystania z ulg handlowych i ustawowych.

Dlaczego pozyskujemy i przetwarzamy dane?
Twoje dane osobowe zostały pozyskane w związku z zawarciem umowy/lub wypełnionym formularzem/ jak i w trakcie wykonania umowy, będą przetwarzane w następujących celach:

 • realizacji usług przewozowych 
 • prowadzenia działań marketingowych, na których przetwarzanie mamy Twoją zgodę
 • zmian, zwrotów i operacji dodatkowych dotyczących zakupionych biletów
 • procesów reklamacji i innych usług (np: wynajem samochodów)

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?
Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. BILETERIA przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b), c) lub f) w celu umożliwienia nam realizacji umowy, którą z nami Zawarłeś lub do realizacji czynności, które nam Zleciłeś przed zawarciem Umowy, w szczególności:

 • umożliwienia nam weryfikacji, że nabyłeś bilet na przewóz realizowany przez nas lub zarezerwowałeś u nas miejsce noclegowe;
 • umożliwienia nam weryfikacji, że przysługują Ci ulgi na których opiera się wybrana przez Ciebie opcja zakupu biletu;
 • umożliwienia nam poinformowania Cię o opóźnieniach oraz zdarzeniach dotyczących przewozu;
 • umożliwienia nam wystawienia Tobie dokumentów księgowych;
 • umożliwienia nam rozpoznania Twojej reklamacji na świadczone przez nas usługi.

Dodatkowo podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielenie odpowiedzi na Twoje pisma i wnioski.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Twoich danych osobowych, masz prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego. Okres przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane jednakże zapewniamy Cię, że nie przetwarzamy Twoich danych przez okres dłuższy niż jest to potrzebne do realizacji celów przetwarzania.

Komu możemy przekazać dane?
Twoje dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane w związku ze zleconymi przez nas usługami, do Przewoźników, którzy będą realizować usługi przewozowe oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby podmioty z nami współpracujące w sposób rzetelny i zgodny z prawem chroniły Twoje dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Jakie Masz prawa w stosunku do swoich danych?
Masz prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Jeśli oparliśmy przetwarzanie danych osobowych o Twoją zgodę - Masz także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Korzystasz z usług, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgody oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Ciebie potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych.

Formularz zgody:
W związku z powyższym, zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych oraz celach analitycznych, moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie ze strony internetowej, w tym zapisywanych w plikach cookies, również po rozpoczęciu obowiązywania RODO (czyli po 25 maja 2018 roku).

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.

Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i można ją wycofać w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

Zgadzam się